REGULAMIN

§ 1 Wstęp

1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego liongym.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego liongym.pl jest LIONgym Kamila Skórka, 33-100 Tarnów, ul. Romana Brandstaettera 12/65, NIP 8733240201, zwany dalej Firmą.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
3. Regulamin sklepu internetowego LIONgym umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.lionygym.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 3 Definicje i pojęcia

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
4. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji
o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
5. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Sprzedawca – LIONgym Kamila Skórka, 33-100 Tarnów ul. Romana Brandstaettera 12/65, NIP 8733240201.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Klient może złożyć zamówienie po wypełnieniu formularza zamówienia.
2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować
się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
6. Klient po złożeniu zamówienia ma 24 godziny na wpłatę należności na konto, w przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy LIONgym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie
w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 5 Warunki, formy i termin płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym
na konto bankowe sklepu.
Nr konta bankowego: 05 1090 1838 0000 0001 4827 6596.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w czasie 24h od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.

§ 6 Warunki i termin dostawy zamówienia

1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
5. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
6. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
7. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

§ 7 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza dostępnego na stronie www.liongym.pl/zwroć-zamówienie, pocztą elektroniczną na adres sklep@liongym.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres: 33-100 Tarnów, ul. Romana Brandstaettera 12/65.
3. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: 33-100 Tarnów ul. Romana Brandstaettera 12/65, wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu.
4. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu oraz paragon, faktura bądź potwierdzenie zakupu. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@liongym.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres: 33-100 Tarnów, ul. Romana Brandstaettera 12/65, 33-100 Tarnów.
2. W przypadku odstąpienia od umowy konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.
3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na numer konta podany w formularzu.
4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.liongym.pl/regulamin oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną
na wskazany adres e-mail.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

0
TWÓJ KOSZYK
  • No products in the cart.